Service Og Rep MX DOOR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

MX DOOR / CVR. 38178687

1. Aftalegrundlag

Enhver aftale og leverance sker i henhold til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. Tilbud og aftaleindgåelse

Acceptfrist for et af MX Door afgivet tilbud er 12 uger fra tilbudsdato.

Endelig aftale om salg eller anden ydelse er først indgået ved MX Doors afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

Aftale om køb anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne betingelser. Ved købers skriftlige eller mundtlige godkendelse af ordrebekræftelsen, kan køber ikke ændre i ordren. Sælger påtager sig ikke ansvar for fuldstændig overensstemmelse mellem købers forespørgsel og sælgers tilbud eller ordrebekræftelse. Det påhviler således køber straks ved modtagelse af tilbud eller ordrebekræftelse at kontrollere dette for korrekt specifikation, mængde og pris.

Vederlagsfri bistand såsom teknisk vejledning, måltagning og beregning ud fra tegningsmateriale mv. er udelukkende en service, og må ikke forveksles med rådgiveransvar, hvilket MX Door ApS ikke påtager sig.

3. Priser

Priser kan reguleres med (I) valutakursændringer, (II) prisfor-højelse fra leverandører og (III) ændringer i fragtrater, alt i perioden mellem afgivelse af tilbud og levering. Priser er eksklusive moms, medmindre andet er anført.

4. Levering og forsinkelse

Levering sker til købers (trælastens) adresse og fragtfrit med mindre andet er aftalt.

Ved direkte levering til bygherrer faktureres i henhold til ordrebekræftelse.
Køber/bygherrer skal være til stede ved levering for kvittering. Kan levering ikke finde sted, forbeholder MX Door sig ret til at tage produkter med retur for levering efter ny aftale. MX Door forbeholder sig retten til at fakturere for ekstra kørsel samt evt. opmagasinering. Uanset om der skal ske montering af det solgte, overgår risikoen for skade på det solgte ved leveringen og køberen har derfor pligt til at drage omsorg for, at det solgte kan opbevares på forsvarlig vis.

Leveringstidspunkt fastsættes i MX Door’s ordrebekræftelse.

Leverancen omfatter udelukkende de produkter/ydelser, der er beskrevet i den udsendte ordrebekræftelse. Sælger har ret til, uden varsel at foretage produktændringer og tilretninger. Dette gælder uanset evt. tidligere foreviste prøver. Alle oplyste tekniske specifikationer er med forbehold for sådanne ændringer, som dog ikke må være af funktionel eller væsentlig designmæssig karakter.
Der kan ikke rejses krav mod sælger i forbindelse med sådanne gennemførte ændringer.

Ved forsinkelse er MX Door’s erstatningsansvar begrænset til købers dokumenterede direkte tab, således eksklusiv mistet avance og andre indirekte tab og herudover maksimeret til 25% af købesummen for den forsinkede leverance.

5. Betaling

Første betaling fra nye købere skal ske forud. I det omfang køber kan kreditforsikres på normale vilkår er seneste rettidige betaling herefter 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldstidspunkt tilskrives rente 2% pr. påbegyndt måned.

6. Ejendomsforbehold

MX Door bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er lagt.

7. Reklamation og mangler

Køber skal straks efter fremkomst af varen til købers plads foretage fornødne undersøgelser af denne.

Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved leverancen skal køber straks manglen er eller burde være opdaget, give MX Door skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indehold en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består.
Undlader køber reklamation som anført, kan køber ikke senere gøre manglerne gældende.

Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor MX Door senest 5 dage efter modtagelse af varen. Der skal henvises til ordrenr. ligesom der skal vedlægges billede dokumentation af fejl/mangler.

8. Ansvarsbegrænsning

I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af MX Door leverede produkter, er MX Door’s ansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglerne kan afhjælpes herved og/eller om levering eller betaling af erstatning maksimeret til fakturabeløbet, efter MX Doors valg.

MX Door er således ikke, i videre omfang end ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab og mistet avance.

9. Produktansvar

MX Door´s erstatningsansvar for personskade kan aldrig overstige det til enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau.

MX Door´s produktansvar ved tingsskade er beløbsmæssigt maksimeret til kr. 500.000 pr. skadetilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse.

Den beløbsmæssige maksimering finder dog ikke anvendelse i tilfælde af for uagtsomhed udvist af MX Door.
MX Door er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.

MX Door falder i intet tilfælde et produktansvar, såfremt monteringsvejledninger og øvrige vejledninger og instruktioner ikke er overholdt.

I den udstrækning MX Door måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde MX Door skadesløs i samme omfang, som MX Door´s ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten MX Door eller køber, er parterne gensidigt forpligtede til at underrette hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået produktansvar vedr. de af MX Door’s solgte produkter, ligesom tilsvarende partners indbyrdes forhold kan afgøres ved nævnte domstol.

10. Intellektuelle rettigheder

MX Door kan ikke overfor køber ifalde ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder. I tilfælde af krænkelse er MX Door berettiget til (I) ændring eller om levering uden forringelse af varernes formål og ydeevne, (II) tilbagekøb af varerne til fakturapris, med fradrag for forringelse, eller (III) udvirke ret for køber til fortsat anvendelse.

Køber skal underrette MX Door om alle sådanne krav, og i det omfang kravet har konsekvenser for MX Door, er MX Door berettiget til at føre sagen på egne og købers vegne.

11. Force majeure

MX Door er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller andre lignende omstændigheder, som MX Door ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af MX Door’s anvendte underleverandører.

12. Lovvalg og værneting

Alle tvister mellem MX Door og køber skal afgøres ved retten i Randers, henholdsvis Vestre Landsret, og under anvendelse af dansk ret.

Dog er MX Door berettiget til at vælge, at tvister i stedet skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de regler, der er gældende ved voldgiftssagens indledning.

13. Montage

Montagen skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til MX Door´s montagevejledning, vejledning kan findes på www.mxdoor.dk.

14. Særlige bestemmelser for leverancer med montage

Salg inkl. montage sker på grundlag af NLM 94.

Montagen udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til MX Door´s montagevejledning, vejledning kan findes på www.mxdoor.dk.

Med mindre andet er aftalt, er alle priser på montage eksklusiv kvalitetssikring og yderligere omkostninger til anden dokumentation.
Ligesom krav til 1 års og 5 års gennemgang ikke er en del af montagen.

Køber skal sikre, at de leverede varer kan oplagres under betryggende forhold indtil montagen finder sted.
Køber skal sikre vederlagsfri adgang til vand og el ved montagestedet.

Køber skal tegne all risk forsikring med dækningsperiode indtil aflevering har fundet sted.